Regulamin sklepu

REGULAMIN


*§ 1 Postanowienia ogólne oraz informacje o sprzedawcy*

1. Niniejszy Regulamin (zwany dalej „Regulaminem”) określa ogólne warunki sprzedaży towarów („Towary”) w sklepie internetowym www.koire-shop.com, oferowanych do sprzedaży przez Karinę Mińkowską-Pado prowadzącą działalność gospodarczą pod nazwą Pracownia Pielęgnacji Kobiecości KOIRE- Karina Mińkowska-Pado („KOIRE”), z siedzibą w Rzeszowie przy ul. Nagietkowej 3/3, 35 – 604 Rzeszów, posiadająca numer NIP: 7421834605 oraz REGON: 519549299 (nr telefonu: (48) 601057501, adres e-mail: karina@koire.pl), wpisaną do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej.Niniejszy Regulamin określa zasady składania zamówień oraz zawierania i rozwiązywania umów sprzedaży dotyczących produktów oferowanych przez KOIRE za pośrednictwem sklepu internetowego („Sklep”), a także zasady wykonywania tych umów, prawa i obowiązki stron umowy oraz zasady postępowania reklamacyjnego i ochrony danych osobowych.

2. W dalszej części Regulaminu osobę zamierzającą dokonać zakupu towaru w Sklepie internetowym www.koire-shop.com należącym do KOIRE, nazywamy „Klientem” lub „Użytkownikiem”.

3. Zakup towarów w naszym sklepie internetowym może być dokonywany wyłącznie przez osoby pełnoletnie albo przez osoby prawne lub jednostki organizacyjne nie posiadające osobowości prawnej. W każdym przypadku prosimy, aby zakupów nie dokonywały osoby poniżej 18 roku życia.

4. Wszelkie ogłoszenia, reklamy, cenniki i inne informacje zamieszczone na stronach sklepu nie stanowią oferty w rozumieniu przepisów Kodeksu cywilnego, lecz zaproszenie do zawarcia umowy (art. 71 Kodeksu cywilnego).

5. Przed złożeniem zamówienia klient obowiązany jest zapoznać się i zaakceptować niniejszy Regulamin. Przyjęcie Regulaminu jest niezbędne do korzystania z usług Sklepu i następuje podczas wypełnienia formularza zamówienia – co stanowi złożenie stosownej oferty. (o przebiegu transakcji w §4 Regulaminu).


*§ 2 Ochrona danych osobowych*

1. Dane osobowe klientów Sklepu podlegają przetwarzaniu jedynie w celu realizacji zamówienia i podlegają ochronie stosownie do bezwzględnie i aktualnie obowiązujących przepisów prawa. Dane osobowe użytkownika uzyskiwane są w wyniku rejestracji przez użytkownika na stronie internetowej Sklepu.

2. Administratorem zbioru danych osobowych klientów jest KOIRE.

3. Dane osobowe nie są udostępniane innym podmiotom, w szczególności nie są udostępniane dla celów marketingowych.

4. Klient ma prawo wglądu w przechowywane przez Sklep  a należące do Klienta dane osobowe oraz do ich zmiany lub aktualizacji. Powierzone Sklepowi dane osobowe są przechowywane i zabezpieczone w siedzibie KOIRE Pracownia Pielęgnacji Kobiecości zgodnie z zasadami określonymi w obowiązujących przepisach prawa.

5. Dane osobowe mogą być w każdym czasie usunięte z zasobów strony internetowej Sklepu.


*§ 3 Oferowany towar i cena*

1. Sklep prezentuje i zaprasza do składania ofert zakupu ubrań.

2. Towary prezentowane w Sklepie są w znacznej części wykańczane ręcznie, stąd zachowują indywidualny charakter w zakresie szczegółów wykonania.

3. Wszelkie informacje dotyczące Towarów prezentowanych przez nasz Sklep nie stanowią oferty w rozumieniu przepisów kodeksu cywilnego, a są wyłącznie prezentacją produktów oferowanych przez Sklep i jak określono powyżej poprzez złożenie zamówienia stanowi zaproszenie do zawarcia umowy (art. 71 Kodeksu cywilnego).

4. Wszystkie ceny podawane w sklepie intern  etowym są wyrażone w złotych polskich (PLN)(producent nie jest płatnikiem VAT).


*§ 4 Przebieg transakcji*

1. Sklep przyjmuje zamówienia poprzez stronę internetową http: www.koireshop.com

2. Zamówienia można składać 24 godziny na dobę przez 7 dni w tygodniu.

3. Przez złożenie zamówienia należy rozumieć wybór rodzaju i liczby Towarów na stronie Sklepu, kliknięcie ikony dodania do koszyka, wypełnienie formularza zamówienia, wybór sposobu płatności i dostawy, a następnie zatwierdzenie zamówienia.

4. Elementem procedury zamówienia jest zapoznanie się z niniejszym Regulaminem i jego akceptacja, co Klient potwierdza zaznaczając odpowiednie pole przed finalizacją zamówienia.

5. Brak akceptacji niniejszego Regulaminu w toku procedury składania zamówienia uniemożliwia skorzystanie z możliwości nabycia towaru za pośrednictwem sklepu internetowego i wymaga uzgodnienia warunków transakcji w innej formie.

6. Złożenie przez Klienta zamówienia stanowi ofertę zawarcia umowy sprzedaży produktów będących przedmiotem zamówienia w rozumieniu art. 66 § 1 Kodeksu cywilnego.

7. Składający zamówienie jest zobowiązany do pełnego oraz zgodnego ze stanem faktycznym wypełnienia danych wymaganych w formularzu zamówienia udostępnionym na stronach internetowych sklepu, a w szczególności do podania imienia i nazwiska oraz adresu. Prosimy o podanie prawidłowego numeru telefonu, co ułatwi kontakt w razie ewentualnych problemów z realizacją zamówienia.

8. Po złożeniu przez Klienta prawidłowo wypełnionego zamówienia otrzyma on odpowiedź ze sklepu internetowego potwierdzającą przyjęcie zamówienia. Potwierdzenie przyjęcia zamówienia jest oświadczeniem o przyjęciu oferty i z tą chwilą dochodzi do zawarcia umowy sprzedaży.

9. Czas realizacji zamówienia jest określony indywidualnie dla każdego wyrobu, licząc od dnia potwierdzenia przez Sklep zamówienia przez Klienta.


*§ 5 Formy płatności i koszty dostawy*

1. Ceny produktów prezentowanych na stronach internetowych sklepu są cenami brutto.

2. Podane na stronach ceny towarów nie zawierają kosztów dostawy. Koszt dostawy zależny jest od wybranego przy składaniu zamówieniu sposobu dostawy i widoczny jest przed finalizacją zamówienia i akceptacją regulaminu.

3. Łączny koszt zamówienia, obejmujący cenę produktu oraz koszt dostawy, widoczny jest przy podsumowaniu dokonywanego zamówienia.

4. Ceną wiążącą i ostateczną jest cena Towaru podana na stronie w chwili składania zamówienia przez Klienta.

5. Płatność za zamówiony Towar może być wykonana w formach dostępnych w trakcie realizacji zamówienia przed jego finalizacją, formy płatności mogą być zależne od wybranej formy dostawy.

6. Na wszystkie zamówione towary w sklepie internetowym wystawiane są rachunki – Sklep nie jest płatnikiem VAT.

7. Możliwe są następujące formy płatności, a wybór formy należy w składanym zamówieniu do klienta:

a. przelewem bankowym (przedpłata),

b. poprzez system PAY-PAL

c. za pobraniem, z chwilą dostarczenia przesyłki z towarem,

d. gotówką, przy odbiorze osobistym.

8. Sklep wraz z towarem doręcza klientowi rachunek.

9. Dostawa na terenie Polski odbywa się za pośrednictwem:

a. Poczty Polskiej,

b. firmy Kurierskiej : UPS.

10. Dostawa na terenie krajów Unii Europejskiej oraz pozostałych krajów odbywa się za pośrednictwem Poczty Polskiej lub firmy kurierskiej.

11.Koszty dostawy poza terenem Polski są ustalone pomiędzy Stronami i ostatecznie potwierdzone w potwierdzeniu zamówienia.

12.Koszty dostawy powinny być zapłacone przez Klienta wraz z zapłatą ceny towaru.


*§ 6 Anulowanie transakcji*

1. Zamówienie może zostać anulowane przez Klienta do momentu wysłania zamówionego towaru w drodze:

a. e-mailem na adres:karina@koire.pl

b. telefonicznie na numer (48) 601057501;

2. Zamówione towary dostarczane są - w zależności od wyboru Klienta - bezpośrednio na adres Klienta wskazany w formularzu zamówienia lub odbierane osobiście w punkcje odbioru osobistego pod adresem podanym w trakcie wykonywania zamówienia.


*§ 7 Reklamacje*

1. Konsumenci mogą składać reklamacje produktów zakupionych w Sklepie zgodnie z przepisami ustawy z dnia 27 lipca 2002 r. o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej oraz o zmianie Kodeksu cywilnego (Dz. U. z 2002 r., Nr 141, poz. 1176).

2. W przypadku stwierdzenia niezgodności towaru z umową Klient może domagać się doprowadzenia towaru do stanu zgodnego z umową przez nieodpłatną naprawę albo wymianę na nowy.

3. Reklamacja powinna zawierać dane Klienta, numer zamówienia, informację o rodzaju stwierdzonych wad, żądanie Klienta oraz potwierdzenie dokonania zakupu reklamowanego towaru w Sklepie.

4. Reklamowany produkt należy dostarczyć – według wyboru Klienta – pocztą na adres:ul. Nagietkowa 3/3, 35-604 Rzeszów, lub osobiście.

5. Sklep ustosunkuje się do reklamacji Klienta w terminie 14 dni. W przypadku uwzględnienia reklamacji Klienta naprawi lub wymieni reklamowany produkt na pełnowartościowy lub jeżeli wymiana nie będzie możliwa zwróci Klientowi należność wszelkie koszty dotyczące reklamowanego produktu niezwłocznie, nie później niż w ciągu 14 dni od daty rozpatrzenia reklamacji.

6. W przypadku reklamacji składanej przez podmiot nie będący konsumentem zastosowanie mają przepisy Kodeksu cywilnego, w szczególności o rękojmi za wady.

7. Zgodnie z ustawą z dnia z dnia 2 marca 2000 r. o ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny (Dz. U. z 2000 r. Nr 22, poz. 271), Klient dokonujący zakupu jako konsument (tj. jako osoba fizyczna, która nabywa towar w celu niezwiązanym z działalnością gospodarczą), który zawarł umowę na odległość za pośrednictwem sklepu, może od tej umowy odstąpić bez podania przyczyn, składając stosowne oświadczenie na piśmie w terminie 14 dni od dnia wydania mu towaru stanowiącego przedmiot tej umowy. Do zachowania tego terminu wystarczy wysłanie do Sklepu odpowiedniego oświadczenia Klienta.

8. Kupujący ma obowiązek należycie zabezpieczyć odsyłany towar tak, aby zapobiec jego uszkodzeniu w transporcie.

9. Towar zwracany nie może nosić oznak użytkowania. Zwrot towaru do sprzedawcy powinien nastąpić niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od momentu odstąpienia od umowy sprzedaży.

10. Po otrzymaniu przesyłki z towarem Sklep zwróci Klientowi należność równą cenie zakupionego towaru i związane z tym koszty. Zwrot kwoty nastąpi niezwłocznie od dnia odebrania przez Sklep przesyłki z towarem, przelewem na wskazany przez Klienta rachunek bankowy lub, w przypadku niewskazania numeru rachunku bankowego, przekazem pocztowym pod adres wskazany w zamówieniu.


*§ 8 Postanowienia końcowe*

W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie przepisy prawa polskiego, a przede wszystkim Kodeksu cywilnego, jak również przepisy ustawy o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej oraz zmianie Kodeksu cywilnego i Ustawy o ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny.

Copyright

KOIRE Copyright © 2014 / official website: www.koire.pl

Korzystanie ze sklepu oznacza akceptację Regulaminu


Proszę czekać ...

Informacja

Zalogowano poprawnie