• Zwroty i reklamacje

1. Konsumenci mogą składać reklamacje produktów zakupionych w Sklepie zgodnie z przepisami ustawy z dnia 27 lipca 2002 r. o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej oraz o zmianie Kodeksu cywilnego (Dz. U. z 2002 r., Nr 141, poz. 1176).

2. W przypadku stwierdzenia niezgodności towaru z umową Klient może domagać się doprowadzenia towaru do stanu zgodnego z umową przez nieodpłatną naprawę albo wymianę na nowy.

3. Reklamacja powinna zawierać dane Klienta, numer zamówienia, informację o rodzaju stwierdzonych wad, żądanie Klienta oraz potwierdzenie dokonania zakupu reklamowanego towaru w Sklepie.

4. Reklamowany produkt należy dostarczyć – według wyboru Klienta – pocztą na adres:ul. Nagietkowa 3/3, 35-604 Rzeszów, lub osobiście.

5. Sklep ustosunkuje się do reklamacji Klienta w terminie 14 dni. W przypadku uwzględnienia reklamacji Klienta naprawi lub wymieni reklamowany produkt na pełnowartościowy lub jeżeli wymiana nie będzie możliwa zwróci Klientowi należność wszelkie koszty dotyczące reklamowanego produktu niezwłocznie, nie później niż w ciągu 14 dni od daty rozpatrzenia reklamacji.

6. W przypadku reklamacji składanej przez podmiot nie będący konsumentem zastosowanie mają przepisy Kodeksu cywilnego, w szczególności o rękojmi za wady.

7. Zgodnie z ustawą z dnia z dnia 2 marca 2000 r. o ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny (Dz. U. z 2000 r. Nr 22, poz. 271), Klient dokonujący zakupu jako konsument (tj. jako osoba fizyczna, która nabywa towar w celu niezwiązanym z działalnością gospodarczą), który zawarł umowę na odległość za pośrednictwem sklepu, może od tej umowy odstąpić bez podania przyczyn, składając stosowne oświadczenie na piśmie w terminie 14 dni od dnia wydania mu towaru stanowiącego przedmiot tej umowy. Do zachowania tego terminu wystarczy wysłanie do Sklepu odpowiedniego oświadczenia Klienta.

8. Kupujący ma obowiązek należycie zabezpieczyć odsyłany towar tak, aby zapobiec jego uszkodzeniu w transporcie.

9. Towar zwracany nie może nosić oznak użytkowania. Zwrot towaru do sprzedawcy powinien nastąpić niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od momentu odstąpienia od umowy sprzedaży.

10. Po otrzymaniu przesyłki z towarem Sklep zwróci Klientowi należność równą cenie zakupionego towaru i związane z tym koszty. Zwrot kwoty nastąpi niezwłocznie od dnia odebrania przez Sklep przesyłki z towarem, przelewem na wskazany przez Klienta rachunek bankowy lub, w przypadku niewskazania numeru rachunku bankowego, przekazem pocztowym pod adres wskazany w zamówieniu.

  • Sklep zamknięty

ZE WZGLĘDU NA PRACE KONSERWATORSKIE KOIRESHOP BĘDZIE ZAMKNIĘTY...

 PRZEPRASZAMY ZA UTRUDNIENIA I SERDECZNIE  ZAPRASZAMY WKRÓTCE